SFB889 Cellular Mechanisms of Sensory Processing

Contact

Collaborative Research Center 889

Dr. Klara Dinter
Administrative Coordinator

Institute for Auditory Neuroscience
University Medical Center Göttingen
Robert-Koch-Str. 40
D-37075 Goettingen
Germany
Tel.: +49-(0)551-39-61942
Fax: +49-(0)551-39-61957
E-mail: sfb889@med.uni-goettingen.de

Dr. Jakob Neef
Scientific Coordinator

Institute for Auditory Neuroscience
University Medical Center Göttingen
Robert-Koch-Str. 40
D-37075 Goettingen
Germany
Tel.: +49-(0)551-39-61949
Fax: +49-(0)551-39-61957
E-mail: jneef@gwdg.de
DFG - Deutsche ForschungsgemeinschaftGeorg-August-Universität Göttingen